top of page

Privacy Statement

 

 

Nijlandtax vindt het van groot belang dat uw persoonsgegevens goed zijn beschermd. Deze Privacy Statement informeert u over:

  1. hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan;

  2. de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen; en

  3. wat wij doen om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

  1. in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

  2. verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming wanneer wij persoonsgegevens voor u verwerken. Wij passen technische en organisatorische maatregelen toe zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij houden u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Als gegevens niet meer nodig zijn worden ze verwijderd uit onze elektronische en fysieke systemen. Nijlandtax heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, beschadiging of vernietiging en eist dat ook van organisaties waar wij mee samenwerken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, gebruikers van de website of leveranciers worden door Nijlandtax verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- administratie; en

- fiscaal & sociale zekerheidsadvies.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nijlandtax de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- voornaam;

- tussenvoegsel;

- achternaam;

- telefoonnummer;

- e-mailadres;

- geslacht;

- postcode;

- woonplaats;

- adres;

- persoonlijke situatie;

- BSN-nummer; en

- vergelijkbare benodigde gegevens.

 

 Uw persoonsgegevens worden door Nijlandtax opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie zolang wettelijk voorgeschreven.

 

 

 

 

 

 

 

De grondslag op basis waarvan Nijlandtax persoonsgegevens verwerkt is de noodzaak voor een goede uitvoering van een overeenkomst of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst. Dit geldt voor alle dienstverlening die Nijlandtax voor haar klanten verzorgt, de overeenkomsten met leveranciers, en financiële administratie, incasso en ICTprocessen, nodig om de bedrijfsvoering correct, efficiënt en veilig te laten verlopen.

Daarnaast dient Nijlandtax ten aanzien van de bedrijfsvoering zich aan enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Uw persoonsgegevens worden door Nijlandtax nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,

De volgende maatregelen hebben wij genomen:

- Alle personen die namens Nijlandtax van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- Wij hebben onze elektronische systemen beveiligd met anti-virus software etc.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Statement

 

 

Nijlandtax believes it is very important that your personal data is properly protected. This Privacy Statement informs you about:


1. how we handle your personal data;
2. the measures we have taken to guarantee your privacy; and
3. what we do to handle your personal data carefully.


We process your personal data:


1. in accordance with the purpose for which they were provided;
2. processing of your personal data is limited to only those data that are minimally necessary for the purposes for which they are processed.


We ask for explicit permission when we process personal data for you. We apply technical and organizational measures to ensure the security of your personal data.

 

We do not pass on personal data to third parties, unless this is necessary for carrying out the purposes for which they were provided. We will keep you informed of your rights regarding your personal data.

 

 

 

 


When data is no longer needed, it is removed from our electronic and physical systems. Nijlandtax has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unauthorized or unlawful processing, loss, damage or destruction and also requires organizations with which we work together.

Processing of personal data of customers, potential customers, users of the website or suppliers is processed by Nijlandtax for the following purpose (s):


- administration; and
- tax & social security advice.


For the above objective (s), Nijlandtax may request the following personal data from you:


- First Name;
- insertion;
- last name;
- phone number;
- e-mail address;
- sex;
- Postal Code;
- residence;
- address;
- personal situation;
- BSN number; and
- comparable required data.

 

 

 

 


Your personal data will be stored by Nijlandtax for the above mentioned processing (s) during the term of the agreement and thereafter only in the financial administration as long as legally prescribed.

The basis on which Nijlandtax processes personal data is the necessity for the proper execution of an agreement or in preparation for the conclusion of an agreement. This applies to all services that Nijlandtax provides for its customers, the agreements with suppliers, and financial administration, collection and ICT processes, which are necessary to ensure that business operations run correctly, efficiently and safely.


In addition, Nijlandtax complies with a number of legal obligations with regard to business operations, such as verifying the identity of customers under the Wwft.

 

Provision to third parties


We may provide the information you provide to us to third parties if this is necessary for the purposes described above.


We never pass on personal data to other parties with whom we have not concluded a processor agreement. We will of course make the necessary arrangements with these parties (processors) to guarantee the security of your personal data. Furthermore, we will not provide the information you provide to other parties, unless this is legally required and permitted. Your personal data will never be passed on by Nijlandtax to a third party for further processing without your consent, unless this is based on a legal obligation.

 

 We have taken technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing,

 

We have taken the following measures:


- All persons who can access your data on behalf of Nijlandtax are bound by confidentiality thereof.
- We have a username and password policy on all our systems;
- We have secured our electronic systems with anti-virus software etc.


You have the right to inspect, correct or delete the personal data that we have received from you. You can also object to the processing of your personal data (or part thereof) by us or by one of our processors. You also have the right to have the data provided by you transferred by us to yourself or on your behalf directly to another party.

bottom of page